Rozbudowa dróg i ulic w gminie i mieście
– bodowa nawierzchni bitumicznych lub z kostki betonowej na kolejnych ulicach w dużych i małych miejscowościach gminy,
– rozwój sieci ścieżek rowerowych i dróg transportu rolnego łączącego miejscowości,
– egzekwowanie od deweloperów finansowania rozbudowy ulic i dróg, przy których budowane są inwestycje mieszkaniowe.

Oświata i wychowanie
– podniesienie jakości kształcenia, budowa i rozbudowa szkół podstawowych, rozbudowa żłobka publicznego,
– zwiększenie środków z budżetu na żłobki i przedszkola prywatne o statusie przedszkola publicznego.

Sprawna komunikacja zbiorowa
– integracja biletowa i taryfowa z wrocławską komunikacją autobusową i tramwajową, Kolejami Dolnośląskimi i Przewozami Regionalnymi, w tym większa liczba pociągów aglomeracyjnych,
– połączenie autobusowe Zacharzyc z Świętą Katarzyną i Wrocławiem,
– połączenie autobusowe Iwin z Brochowem,
– wewnętrzna linia autobusowa w Siechnicach łącząca Prawocin, Osiedle i rejon ul. Henryka III i osiedla przy ul. Mieszczańskiej i Włościańskiej z węzłem przesiadkowym przy stacji PKP,
– zakończenie budowy multimodalnych węzłów przy stacjach PKP w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz budowa oświetlonych i monitorowanych parkingów przy stacjach i przystankach kolejowych: Smardzów Wr., Zębice Wr. i Kotowice-Zakrzów.

Dobra woda i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
– zwiększenie produkcji wody pitnej dobrej jakości z własnych ujęć,
– kontynuacja modernizacji sieci wodociągowej – w tym likwidacja ,,wąskich gardeł” obniżających ciśnienie w sieci,
– rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie.

Poprawa bezpieczeństwa
– „uspokajanie” ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych,
– rozbudowa monitoringu miejskiego, rozbudowa remizy strażackiej w Siechnicach i Świętej Katarzynie,
– utworzenie całodobowego komisariatu Policji w docelowej siedzibie.

Zdrowie i czyste powietrze
– zakończenie budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach i uruchomienie nowych programów zdrowotnych oraz nowych poradni specjalistycznych,
– ulgi podatkowe i dotacje dla inwestujących w ekologiczne źródła ogrzewania, współpraca z Kogeneracją w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej w gminie.

Sport i rekreacja
– zwiększenie nakładów na sport – zwiększenie dotacji dla klubów sportowych,
– modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej,
– budowa pierwszego w gminie basenu krytego w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Więcej zieleni
– rewitalizacja i rozbudowa terenów parkowych,
– nasadzenia drzew i krzewów przy drogach i ulicach,
– pomoc dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w urządzaniu terenów zieleni.

Kąpielisko Błękitna Laguna
– rozbudowa infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą.

Rozbudowa oferty dla seniorów
– współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i Centrum Kultury,
– stworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów we współpracy z Powiatem Wrocławskim.

Rozwój usług e-administracji
– w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach gminy,
– dalsza poprawa jakości obsługi klienta w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.

Szczegółowe zadania zaplanowane do realizacji przez kandydatów naszego komitetu znajdują się w zakładkach poświęconych poszczególnym kandydatom.