Milan Ušák

Miejsce nr 1  |  Okręg nr 1

Mam 46 lat, jestem mieszkańcem Siechnic od urodzenia. W latach 1991–1996 studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach administracja oraz prawo.

W latach 1997–2002 byłem słuchaczem Studium Doktoranckiego Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWr. W 2003 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego.

Po studiach pracowałem w: Biurze Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespole Terenowym we Wrocławiu. Byłem też członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. W latach 2003-2014 byłem adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1994 roku byłem radnym Naszej Gminy (byłem nim ponownie od 2009 roku). W latach 1998–2001 byłem Zastępcą Wójta Gminy Święta Katarzyna. Swoje obowiązki pełnię od 9 grudnia 2010 roku. W listopadzie 2014 roku zostałem wybrany przez mieszkańców gminy na kolejną kadencję.

Mój program

1. Oświata i wychowanie (podniesienie jakości kształcenia, zakończenie budowy szkoły podstawowej nr 2 z salą sportową i boiskiem klasy Orlik, przygotowanie rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1, rozbudowa żłobka publicznego, zwiększenie środków z budżetu na żłobki i przedszkola prywatne).

2. Zakończenie budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach i uruchomienie nowych poradni specjalistycznych nowych programów zdrowotnych, w tym dedykowanych seniorom.

3. Zwiększenie produkcji wody pitnej dobrej jakości – z własnych ujęć. Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowej – w tym likwidacja ,,wąskich gardeł” na sieci. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na południu miasta.

4. Sprawna komunikacja zbiorowa – integracja biletowa z komunikacją wrocławską, Kolejami Dolnośląskimi i Przewozami Regionalnymi, w tym większa liczba pociągów aglomeracyjnych, wewnętrzna linia autobusowa Siechnic łącząca Prawocin, Osiedle i rejon ul. Henryka III z węzłem przesiadkowym przy stacji PKP.

5. Zwiększenie bezpieczeństwa („uspokajanie” ruchu drogowego przez przebudowę budowę skrzyżowań typu „rondo” i wyspowych progów zwalniających oraz wyniesionych przejść dla pieszych, rozbudowa monitoringu miejskiego, rozbudowa remizy strażackiej, utworzenie komisariatu policji w docelowej siedzibie).

6. Budowa dróg i ulic w mieście (m.in. Św. Krzyża, Traugutta, Mickiewicza, Czeremchowa, chodnik wzdłuż ul. Prawocińskiej, przebudowa ul. Osiedlowej i Chabrowej).

7. Więcej zieleni w mieście – zagospodarowanie dodatkową zielenią wysoką, średnią i niską skweru przy ul. Szkolnej, uzupełnienie zieleni w parkach za Gimnazjum i wzdłuż ul. Zacisze, wspieranie z budżetu gminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zagospodarowaniu zielenią swoich terenów, rewitalizacja zieleni wzdłuż ulic.

8. Kąpielisko Błękitna Laguna – rozbudowa infrastruktury i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą.

9. Rozbudowa oferty i dalsza aktywizacja środowiska seniorów we współpracy ze stowarzyszeniami, klubami i Centrum Kultury.

10. Sport i rekreacja (zwiększenie nakładów na sport – zwiększenie dotacji dla klubów sportowych, modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej, budowa basenu krytego w partnerstwie publiczno-prywatnym).

11. Czyste powietrze – ulgi podatkowe i dotacje dla inwestujących w ekologiczne źródła ogrzewania, współpraca z Kogeneracją w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej w gminie.

12. Rozwój usług e-administracji w Gminie w Siechnicach, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach gminy. Dalsza poprawa jakości obsługi klienta w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.