Elżbieta Świech

Miejsce nr 1  |  Okręg nr 2

Urodziłam się i większość swojego życia spędziłam we Wrocławiu. Od 1994 roku Św. Katarzyna jest moim domem. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci i troje wnucząt. W 1992 roku objęłam stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie. Funkcję tę pełniłam przez prawie 24 lata. Od trzech lat jestem na emeryturze i nadal pozostaję do dyspozycji mieszkańców Św. Katarzyny jako, radna Rady Miejskiej w Siechnicach.
Wykształcenie
Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu,
I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia magisterskie
– Wychowanie fizyczne – nauczyciel
– Trener II klasy w kajakarstwie
– Specjalista gimnastyki korekcyjnej – studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji – studia podyplomowe
– „Zarządzanie i organizacja oświaty.”

Osiągnięcia
Nagrody, wyróżnienia:
2014 – Nagroda Burmistrza Siechnic z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2009 – Nagroda Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2007 – Nagroda Ministra Edukacji – II stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno i wychowawcze.
1996 – Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
1997– Medal Komisji Edukacji Narodowej

Największe sukcesy sportowe jako zawodniczki MKS Juvenii Wrocław i AZS AWF Wrocław.
W latach 1969 – 1978 uprawiałam sport, kajakarstwo klasyczne , a od roku 1974 kajakarstwo górskie. To był jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia. Sport ukształtował mój charakter. Nauczył współpracy i rywalizacji, jeśli jest potrzebna. Walki o zwycięstwo, która obecnie przekłada się na determinacje w dążeniu do celu i skutecznym rozwiązywaniu problemów.

Moje najważniejsze sukcesy:
1975 – srebrny medal zdobyty na Mistrzostwach Polski w Zjeździe Kajakowym Górskim w kat. K-1 x 3,
1976 – brązowy medal zdobyty na Mistrzostwach Polski w Zjeździe Kajakowym Górskim w kat. K-1 x 3,
1970 – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – kajakarstwo klasyczne K-4 500m – 6 miejsce

Dodatkowe informacje
Działalność społeczna na rzecz środowiska, dzieci i młodzieży.
Zainicjowanie i zaangażowanie w rozbudowę Szkoły Podstawowej w latach 1994 – 2001.
Zainicjowanie i zaangażowanie w renowację parku w Św. Katarzynie. Zainicjowanie i zaangażowanie w budowę sali gimnastycznej w Św. Katarzynie – 2002 – 2009.
Nadanie imienia Andrzeja Grubby sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie i organizacja Finału Dolnośląskiego IV Memoriału Andrzeja Grubby w 2010 roku.
Zainicjowanie i zaangażowanie w kolejną rozbudowę Szkoły Podstawowej w latach 2011 – 2018.
Założenie Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” z odnosząca liczne sukcesy sekcją tenisa stołowego i pełnienie funkcji Prezesa Klubu 1994 – 2013. Organizacja współpracy międzynarodowej z 11 krajami UE program Comenius 2009 – 2013.
Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla Kobiet 40+
Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych.

Udział w niesieniu pomocy dzieciom i ich rodzinom podczas wielkiej powodzi w 1997 roku na terenie Gminy. Jak do tego doszło?
Zaraz po uzyskaniu informacji, że prawie cała Gmina została zalana tj. w dniu 11.07.1997 roku stworzyłam sztab niesienia pomocy w budynku Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie, która szczęśliwie nie została zalana. Do pracy zgłosili się nauczyciele z mojej szkoły mgr Maria Babicka, mgr Barbara Kucharska, mgr Bogumiła Sus, mgr Krzysztof Jaworski, mgr Anna Kuropka oraz szkoły w Żernikach Wr. – Pani mgr Teresa Rotter. Ze sztabem bardzo aktywnie współpracowała Pani Waleria Hasik pełniąca wówczas funkcię dyrektora GZEAS. Niezwykłą rolę w tym czasie odegrała Pani Irena Gromek pełniąca wówczas funkcję Sekretarza Gminy.

Informacja o działaniu naszego sztabu rozeszła się po całej Polsce błyskawicznie. Naszym najważniejszym zadaniem było wyszukiwanie dzieci z terenu gminy, które pozostawały w zalanych domach ze swoimi rodzicami. Razem z Panem Milanem Uszakiem obecnym Burmistrzem Siechnic pływałam na PTSach – amfibiach wojskowych do najodleglejszych domów w Kotowicach , Siechnicach. Zabieraliśmy dzieci z miejsc zagrożonych. Zadanie nie było łatwe, gdyż zestresowani rodzice, którym powódź odebrała cały dobytek bali się, aby ich pociechom też się coś nie stało. Dzięki dużemu zaufaniu, jakim cieszyli się członkowie sztabu udało się namówić rodziców, aby oddali swoje dzieciaki.
Z chęcią niesienia pomocy w różnej formie zgłaszali się do nas między innymi: Pani Grażyna Tomaszwska Tomaszewska – Kurator Oświaty, Prezydent Wołomina – , Macie Sygit – Pani Grażyna Tomaszewska – Kurator Oświaty, Pan Maciej Sygit – Prezydent Rotarian, Pan Prezydent Wołomina, Dyrektor Wrocławskiego Oddziału Caritas.
To właśnie dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu stres dzieciaków w związku z powodzią był zacznie zminimalizowany, ponieważ w najtrudniejszym okresie dzieci były poza terenem naszej Gminy na koloniach obozach i wycieczkach.

Do domu powrócili tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego spędzając prawie dwa miesiące z dala od miejsca tej wielkiej tragedii. Darczyńcy zorganizowali dzieciom wspaniały czas, a na powrót do domu hojnie wyposażyli dzieci w odzież, wyprawkę szkolną, zabawki. Dzieciaki przywiozły tez ze sobą wiele wspaniałych wspomnień.
Szczególnie przejęli się losem naszych dzieci Węgrzy z małej miejscowości Inarcs koło Budapesztu. Na zaproszenie dr. Krenko Jozsefa Burmistrza Inarcs, które skierowane zostało do naszego sztabu za pośrednictwem Pana Macieja Sygita na Węgry wyjechało 80 dzieciaków. Gościli w domach rodzinnych węgierskich rówieśników. Zwiedzili Budapeszt, spędzili kilkanaście dni nad Balatonem. Najtrudniejszy czas okazał się dla naszych najmłodszych mieszkańców Gminy najpiękniejszy.
Niezwykłym też człowiekiem okazał się Pan Prezydent Wołomina, który gościł na swoim terenie wiele grup naszych dzieci, a na zakończenie pobytu obdarował je hojnie, tak aby nie poczuły się gorzej w dniu 1 września od tych rówieśników, których powódź nie do sięgnęła.

Sztab niesienia pomocy działał od 11 lipca od godz. 22.00 z siedzibą w szkole. W czasie powodzi była tu hotel dla zalanych mieszkańców Kotowic, gabinety medyczne przeniesione z zalanego ośrodka zdrowia, magazyny darów dla powodzian prowadzone przez GOPS.

Sztab zakończył swoją działalność 30 sierpnia 1997roku. W wyniku jego działań ok. 700 uczniom naszej gminy zapewniliśmy fantastyczne wakacje z daal od zalanych terenów.

Doświadczenie w działalności zawodowej i społecznej:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia – dyrektor szkoły i nauczyciela.
2. Profesja – Centrum Kształcenia – Policealne Studium – nauczyciel – wykładowca.
3. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp w Św. Katarzynie
4. Gabinet Odnowy Biologicznej MIKRA właściciel. 5. Pilot wycieczek krajowych GKKFiT.
6. Sternik motorowodny 3 klasy – PZMot.
7. Ratownik młodszy WOPR.
8. Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” w Rudzie Śląskiej – Kierownik „Działu organizacji sportu i wypoczynku”.
9. Zasadnicza Szkoła Górnicza przy KWK „Śląsk”- nauczyciel wychowawca w Internacie.

Moje zainteresowania:
psychologia, muzyka filmowa, turystyka piesza, narciarstwo, joga, nordic – walking.

Moja działalność w Radzie Miejskiej w latach 2014 -2018
1.Pełnione funkcje:
1.1. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Komisja zajmuje się sprawami edukacji publicznej i niepublicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej i turystyki oraz problematyką prorodzinną. Do zadań stałych Komisji należy: opiniowanie pracy Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie spraw właściwych komisji; rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, a także na wniosek Burmistrza; występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał; sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie przedmiotowym działania Komisji. Komisja działa w oparciu o roczny Plan pracy zatwierdzany przez Radę najpóźniej do 31 stycznia. Do udziału w pracach Komisji zapraszane są w charakterze ekspertów, doradców, obserwatorów oraz reprezentantów podmiotów zainteresowanych przedmiotem obrad, osoby nie będące członkami Komisji. Do udziału w posiedzeniu Komisji zapraszani są Kierownicy Wydziału Urzędu oraz Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych właściwych ze względu na przedmiot działania i obrad Komisji. Posiedzenia Rady odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu.
1.2. Członek Komisji Budżetowej. Komisja budżetowa zajmuje się sprawami z zakresu budżetu i finansów Gminy. Jednym z ważniejszych zadań Komisji jest uchwalanie budżetu, zmian w planie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej ( WPF ), a także kontrolowanie realizacji uchwał budżetowych. Posiedzenia komisji odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu.

2. Praca w stałych komisjach:
2.1. Członek Komisji mieszkaniowej. Komisja to organ opiniodawczy i doradczy Burmistrza, zapewnia kontrolę społeczną nad sposobem przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu, przydziału mieszkań obywatelom znajdującym się w trudnych sytuacjach według kryteriów zawartych w uchwale Rady Miejskiej zgodnie regulaminem pracy komisji. W tej kadencji otrzymały mieszkania komunalne młode kobiety z dziećmi zamieszkałe w Św. Katarzynie i Sulimowie. To znacznie poprawiło jakość ich życia.

3. Praca w doraźnych komisjach Rady Miejskiej i innych powołanych przez Burmistrza:
3.1 Komisje konkursowe powołane w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Miałam przyjemność przewodniczyć pracom omawianych Komisji Zasady pracy Komisji określają przepisy Ministra Edukacji Narodowej.
3.2. Komisje konkursowe powołane w celu oceny formalnej i merytorycznej ofert na organizację wychowania przedszkolnego niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form.
3.3. Komisja oceniająca wnioski o stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w ramach Programu Wspierania Szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Siechnice. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej określających zasady i kryteria przyznawania stypendiów Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, a następnie rekomenduje uczniów do przyznania stypendium. Każdego roku komisje dokonują oceny kilkudziesięciu wniosków o przyznanie stypendium.
3.4. Komisje oceniające wnioski o stypendia Burmistrza dla najlepszych sportowców.
3.5. Komisja statutowa przygotowującej projekty statutów jednostek pomocniczych ( Sołectw, Rad Osiedli i Miasta Siechnice ). Była to bardzo wytężona, czasochłonna i wieloetapowa praca 9 radnych naszej Rady. 3.6. Komisja opracowująca regulamin rezerwacji i wynajmu obiektów sportowych na terenie gminy,
3.7. Od 2 lat Przewodniczę Komisji opiniującej wnioski organizacji sportowych o wynajem obiektów sportowych należących do Gminy. Każdego roku do 15 sierpnia Kluby sportowe i inne organizacje składają wnioski o wynajem obiektów sportowych na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na ogromne zainteresowanie wynajmem obiektów komisja ma niezwykle trudne zadanie aby zaspokoić potrzeby wnioskujących.

4.Inne ważna działania: Ważnym działaniem równie czasochłonnym jest skuteczna pomoc obywatelom Gminy Siechnice w rozwiązywaniu różnych problemów. Ta praca daje mi najwięcej satysfakcji. Kolejne zadania to:
4.1. Współpraca z mieszkańcami Św. Katarzyny i Zacharzyc w działaniach na rzecz w/w miejscowości.
4.2.. Współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego, Przedstawicielami organizacji sportowych i in.,
4.3. Współpraca z Dyrektorami Szkół i Przedszkoli.
4.4. Udział w posiedzeniach Rady Osiedla.
4.5. Indywidualne spotkania w mieszkańcami.

Efekty działań:
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Panem Milanem Ušakiem Burmistrzem Gminy oraz dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu, a także zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, Rady Osiedla zrobiono w Św. Katarzynie bardzo wiele. Wszystkie działania były istotne, ale ze względu na ich ogrom wymienię tylko niektóre: W zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i in:

Budowa ulic: Słoneczna, Wiśniowa, Różana, Sadowa, Kalinowa, Nowa, Kolejowa – 1 etap, Żeromskiego. Zatoczka autobusowa, parking i miejsca postojowe przy ul. Dąbrowskiego przy Przedszkolu Układanka Oświetlenie ulic: Kalinowa, Nowa, Słoneczna, cz. ul. Lipowej. Drogi powiatowe, łączące Św. Katarzynę z Łukaszowicami oraz Sulimowem. Remont budynku budowa węzła multimodalnego przy stacji PKP.

Edukacja:
Pracownia komputerowa w szkole, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie II etap.
Rozbudowa Przedszkola Układanka z nowym placem zabaw.
Coroczne duże remonty w szkołach.

Sport i rekreacja:
Oświetlenie boiska piłkarskiego,
Remont boiska do gier zespołowych w parku przy ul. Głównej,
Remont hali sportowej, Program Umiem pływać dla klas 1 – 3 w szkołach, do finansowany ze środków gminy Gimnastyka dla Pań 45+ hali sportowej w Św. Katarzynie,
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Kolejowej, Podwórko Nivea – plac zabaw dla dzieci – jeszcze raz dziękuję wszystkim moim znajomym z fb za głosowanie.
Remont placu zabaw w starym Parku.
Opracowano projekt rewitalizacji Folwarku oraz koncepcję utworzenia parku przy ul. Kolejowej.

Bezpieczeństwo zdrowia i życia:
Wyniesione przejścia dla pieszych na drodze powiatowej vis a vis szkoły, w Zacharzycach.
Progi zwalniające na ulicach ul. Główna, Sienkiewicza, Nowa, Żeromskiego.
Dofinansowanie GZOZ w Św. Katarzynie na zakup sprzętu medycznego.

Za kilka tygodni kończy się kadencja 2014 – 2018. Czas na refleksję, oceny, podsumowania i podziękowania. To była bardzo dobra kadencja. W związku z powyższym chciałabym bardzo serdecznie podziękować za współpracę Panu Milanowi Ušakowi – Burmistrzowi Gminy i jego pracownikom, koleżankom i kolegom radnym: Marysi Sulikowskiej, Małgosi Mokrowskiej, Marioli Pietras, Romanowi Kasprowiczowi, Piotrowi Nowińskiemu, Andrzejowi Szymczakowi, Piotrowi Jasiewiczowi, Michałowi Młyńczakowi oraz

pozostałym Radnym. Podział środków finansowych na inwestycje i inne zadania dla miejscowości był czasami bardzo trudny, ale zawsze potrafiliśmy się porozumieć. Dziękuję

Program dla okręgu nr. 2

Czyste powietrze
1. Rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowej.
2. Dofinansowanie dla mieszkańców na instalację odnawialnych źródeł energii.
3. Dofinansowanie do wymiany pieców.

Budowa dróg i oświetlenie
1. Budowa ulic: Prosta, Topolowa, Lipowa, Orzechowa, Aroniowa, Kolejowa, Łąkowa, Parkowa, Akacjowa, Powstańców Śl. 3. Budowa węzła multimodalnego przy stacji PKP.
2. Oświetlenie ulic: Akacjowa, Jesionowa, Prosta, Orzechowa.

Sport i rekreacja
1. Zakup i montaż pawilonu dla piłkarzy przy boisku piłkarskim oraz trybun.
2. Budowa siłowni zewnętrznej z systemem Street Workout w parku przy ul. Parkowej.
3. Budowa ścieżek rowerowych łączących miejscowości naszej gminy.
4. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
5. Przebudowa widowni w sali gimnastycznej w Św. Katarzynie na salę fitness.
6. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla kobiet 40+

Budowa chodników dla pieszych
1. Św. Katarzyna ul. Dąbrowskiego – „Klasztor”.
2. Św. Katarzyna ul. Słoneczna – Zacharzyce.
3. Św. Katarzyna – Łukaszowice (od ul. Topolowej do ostatnich zabudowań )
4. Naprawa chodnika na ul. Głównej 94 do ul. Topolowej.

Gmina miejscem przyjaznym dla wszystkich
1. Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców pawilonów przy ul. Żernickiej.
2. Budowa gminnego żłobka w Św. Katarzynie.
3. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z CK.
4. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).

Poprawa komunikacji autobusowej
1.Skomunikowanie wsi od Łukaszowic do Szostakowic ze stacją PKP w Św. Katarzynie w godzinach szczytu.
2. Skomunikowanie wsi Zacharzyce: z Wrocławiem, z Siechnicami i ze Św. Katarzyną.
3.Ustalenie ostatniego kursu autobusu linii 840 na trasie Siechnice – Łukaszowice po godzinie 22.00 dla powracających z II zmiany w strefie gospodarczej mieszkańców od Łukaszowic do Sulimowa.

Przedszkole w Św. Katarzynie
1. Wymiana instalacji elektrycznej w starym budynku,
2. Budowa łącznika pomiędzy starym i nowym budynkiem,
3. Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego.

Folwark przy ul. Powstańców Śląskich
1. Oczyszczenie i ogrodzenie stawu na folwarku przy ul. Powstańców Śląskich.
2. Montaż progów zwalniających na drodze przez folwark.
3. Budowa chodnika dla pieszych przez folwark.

Teren przy starym cmentarzu
1. Wykonanie chodnika dla pieszych z tyłu cmentarza ( przedłużenie istniejącego chodnika rozpoczynającego się przy ul. Słonecznej )
2. Montaż dwóch lamp wzdłuż w/w chodnika.
3. Włączenie terenu wokół cmentarza do gminnego harmonogramu koszenia i porządkowania.
4. Budowa nowego cmentarza.

Poprawa bezpieczeństwa
1. Zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej,
2. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie,
3. Progi zwalniające: przy ul. Dąbrowskiego ( na wysokości Przedszkola i Klasztoru ), i na innych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 4. Wykonanie chodnika wzdłuż basenu p.poż. pomiędzy ul. Powstańców Śl. i ul. Główną ( do przejścia dla pieszych oraz wykonanie chodnika wzdłuż basenu p. poż. przy ul. Głównej ). 5. Systematyczna naprawa dróg szutrowych na terenie gminy.

 

Ważniejsze zadania dla innych miejscowości okręgu nr 2:
Łukaszowice
1. Świetlica wiejska – kontenerowa.
2. Oświetlenie ul. Parkowej.
3. Chodnik w kierunku Św. Katarzyny.
4. Wykonanie sieci gazowej. 5. Poprawa komunikacji autobusowej
6. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
7. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z CK. 8. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku).
9. Remont ul. Okrzei przez Łukaszowice aż do Turowa.
10. Progi zwalniające przy wjeździe do Łukaszowic.
11. Budowa chodnika od ul. Wiosennej do przystanku autobusowego.

Ozorzyce
1. Budowa chodnika od świetlicy do Turowa.
2. Oświetlenie ul. Krasińskiego w kierunku Bogusławic i wykonanie utwardzonego pobocza ( projekt w realizacji czekamy na wykonawcę). 3. Wykonanie sieci gazowej.
4. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
5. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury.
6. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).

Bogusławice
1. Zakup i montaż świetlicy kontenerowej.
2. Wykonanie dalszego ciągu ul. 1-go Maja i ul. Wiosennej.
3. Wykonanie sieci gazowej.
4. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
5. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury.
6. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku).

Sulimów
1. Wykonanie oświetlenia: ul. Zębicka: 3 lampy, ul. Św. Floriana: 2 lampy, ul. Zachodnia: 2 lampy.
2. Wykonanie sieci gazowej.
3. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
4. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z CK.
5. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).

Szostakowice, Sulęcin
1. Zakup i montaż świetlicy kontenerowej.
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wierzbowej.
3. Dokończenie projektu terenu wokół świetlicy, zakup kosiarki.
4. Wykonanie sieci gazowej.
5. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
6. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury.
7. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).

Grodziszów
1. Oświetlenie ul. Parkowej
2. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera
„ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
3. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury.
4. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku).

Zębice
1. Parking przy stacji PKP dla aut i rowerów.
2. Zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego na park z miejscami zabaw dla dzieci, młodzieży i seniorów.
3. Montaż ławek wzdłuż ulicy Prusa w miejscach zacienionych, na placu zabaw i wzdłuż boiska.
4. Budowa ul. Leśnej ( droga do przedszkola ).
5. Wykonanie sieci gazowej.
6. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
7. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury
8. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).

Groblice
1. Budowa Świetlicy
2. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
3. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury
4. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).

Kotowice
1. Uruchomienie dodatkowych linii autobusowych.
2. Budowa budynku wielofunkcyjnego.
3.Budowa ulicy Kolejowej z parkingiem.
4. Plac zabaw przy ul. Ogrodowej.
5. Oświetlenie ulic.
6. Budowa ulic.
7. Oświetlenie cmentarza.
8. Organizacja bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod okiem trenera „ podwórkowego” na boiskach sportowych w wioskach naszej gminy oraz siłowniach zewnętrznych.
9. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez wdrożenie rządowego programu ASOS przy współpracy z Centrum Kultury
10. Wsparcie finansowe dla GZOZ – zatrudnienie kardiologa i reumatologa oraz fizjoterapeutów w celu zwiększenia dostępu do w/w specjalistów ( obecnie czas oczekiwania do w/w trwa co najmniej pół roku ).